EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE HAZIRLAMA KURSU V

Başvuru Linki

Eğitmen Listesi


Prof. Dr. Bülent GÜVEN Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel DEDE Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk AYLAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Seyfullah GÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Alper ALTUNÇEKİÇ Gazi Üniversitesi
Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel DEDE Gazi Üniversitesi

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVERMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÜVENTrabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSALHacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMANOndokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAKOndokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇOndokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Amacı

Bu kursun temel amacı, eğitim bilimlerinin farklı programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin TÜBİTAK ve üniversiteler tarafından desteklenen bilimsel araştrıma projeleri (BAP) üretme becerilerini geliştirmektir. Bu süreçte, öğrenciler, alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile etkileşimde bulunacak ve projelerini geliştirirken onların rehberliğinden yararlanacaklardır. Ayrıca lisansüstü eğitim gören akranlarıyla da işbirlikleri yaparak gruplar halinde projeler geliştirecek ve bu projelerini sunacaklardır.

Etkinlik Kapsamı

TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı, farklı eğitim düzeylerinde gerçekeşecek bilimsel etkinlikler yoluyla ulusal ve uluslararası bilime katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kurs kapsamında ele alınan proje konusu, lisansüstü eğitim gören genç araştırmacıların farklı disiplinlerden eğitimciler ve katılımcılarla bir araya gelmelerine ve akademik bir ortamda bilimsel projeler üretmenlerine katkı yapacak bir kapsama sahiptir. Bu kapsamda lisansüstü öğrencilerin proje hazırlama sürecinde farklı üniversitelerden akademisyenlerin yönlendirmesi ile bilimsel gelişimlerine yönelik rehberlik hizmetleri sunulur.

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Bu bağlamda proje başvuruları için ilan edilecek kriterler şunlar olacaktır:
• Biyoloji eğitimi, fen bilgisi eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, ilköğretim matematik eğitimi, ilköğretim eğitimi (fen eğitimi çalışanlar), sınıf eğitimi (fen eğitimi çalışanlar) programlarından birinde yüksek lisans eğitim yapıyor olmak,
• Etkinliğe bir proje önerisi ile katılmak,
• Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak ve bu başvuruda proje fikrinin özetini en az 100 kelime ile paylaşmak,
• TUBİTAK tarafından desteklenen bu kapsamdaki bir eğitim faaliyetine daha önce katılmamış olmak,
• Lisans için en az 2,50 ve üzeri genel akademik not ortalamasına sahip olmak,
• TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak.
Başvurular alındıktan sonra katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
• Kadın ve erkek katılımcı sayısının eşit olması, en düşük oranın 1/3 olması,
• Bir alandan en fazla 5 katılımcı seçilmesi,
• Katılımcıların en az 5 farklı üniversitede yüksek lisans yapıyır olmaları,
• Proje fikrinin ekip çalışması ile gerçekleştirilebilir olmasıdır.