2237-A EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE MAKALE YAZMA EĞİTİMİ III


Projeden Kareler

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

6. gün


Asil Liste İlanı

Düzenleneceği Yer & Tarih

30 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında çevirim içi şekilde Zoom platformu aracılığıyla düzenlenecektir.

📝TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma Eğitimi III’ yapılması planlanmaktadır.

📅 Projemiz, TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde 30 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında çevirim içi şekilde Zoom platformu aracılığıyla düzenlenecektir.

👩‍💻👨‍💻Projemizde 8 farkı üniversiteden alanında uzman toplam 13 öğretim üyesi görev almaktadır.

👩‍🏫👨‍🏫Projemize, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim gören herkes başvurabilir.

📑Proje kapsamında toplam 24 katılımcıya kendi alanları ve disiplinler arası alanlarda hazırlayacakları makale yazımı için uygulama ağırlıklı eğitim verilecektir.

🔎Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler için http://sabaproje.omu.edu.tr/makaleyazmaiii/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Süleyman YAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ertuğrul USTA Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Halil TOKCAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Recep ÇAKIR Amasya Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Safure BULUT Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yardımcı Personel

Arş. Gör. Hilal DEMİREL

Doktora Öğrencisi Servet Ebrar BAYRAM

Doktora Öğrencisi Şadiye ÇAKICI

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayla ŞERİFOĞLU

Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan GÜRBÜZ

Eğitmen Listesi

Prof. Dr. Ertuğrul USTA | Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil TOKCAN | Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL | Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ | Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ | Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇAKIR | Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR | Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Şerife IŞIK | Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE | Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma ASLAN TUTAK | Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU | Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Alper ALTUNÇEKİÇ | Gazi Üniversitesi

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Nurdan DOĞRU ÇABUKER | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Amacı

Bu kursun amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin nitelikli makale yazma ve yayınlamaları için gerekli olan bilgi ve beceriler edinmeleridir. Türk araştırmacıların uluslararası yayın performansının düşüklüğü (makale gönderme sayıları çok fazla makale kabul sayılarının çok düşük olması), bu içeriğin oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu amaçla farklı üniversitelerde görev yapan ve alanında deneyimli olan öğretim elemanlarının katıldığı etkileşimli bir ortamda ayrıntılı, gerçekçi ve uygulamaya dayalı bir içerik planlanmıştır. Bu eğitim ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bilimsel içerikli bir makale için orijinal bir problem araştırma ve bulma, makale içeriğini oluşturma, indeks bulma, uygun dergi seçme, makale gönderme ve takibi ile basım aşamalarına kadar her basamağına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır.

Etkinlik Kapsamı

TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı; ön lisanstan lisansüstüye kadar üniversitelerin farklı düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler yanında genç araştırmacıların bilimsel ve akademik yönden gelişerek bilgi ve beceriler edinmeleri ve ülkemizin bilimsel kalkınmasına katkı sağlamaları amacına yönelik hazırlanan her türlü etkinliği desteklemektedir. Bu çağrıya uygun olarak bu projede, eğitim bilimi ve alan eğitiminde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin makale yazma ve yayımlama ile ilgili süreçler hakkında bilgi edinmeleri ve bu amaca yönelik deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde beceriler kazanmaları hedeflemektedir.

Etkinliğin Konusu

Proje yazma eğitimi:

Bilimsel Çalışmalar İçin Gereken Resmi İşlemler

Bilimsel Çalışmalarda Karakter Güçlerinin Önemi

Makaleler İçin Özgün Problem Bulma

Bilimsel Çalışmalar İçin Etik İlkeler

Bilimsel Çalışmalarda Sıklıkla Karşılaşılan Etik İhlaller

Akademik Yayınlar ve Makale Türleri

Akademik Yayın Türleri ve Makale Türlerinin Karşılaştırmalı
İncelenmesi

Bilimsel Bir Makalenin Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
ve Yapılan Hatalar

Makale Yazımı İçin Veritabanları ve Literatür Taraması

Makalelerde Kaynakça ve Ekler Bölümleri

Makalelerde Kaynakça Yazım Kuralları ve Kaynakça
Oluşturma Programları

Makalelerde Başlık, Özet, Anahtar Kelime, Giriş, Yöntem
Bölümlerinin Yazımı

Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş ve Yöntem Yazımı İçin
Uygulama Çalışması

Makalelerde Bulgular Bölümü (Görselleştirme ve Açıklama
Yapma)

Makalelerde Tartışma, Sonuç ve Öneriler Bölümleri

Akademik Yazım: Bilimsel Metin Oluşturma

Akademik Yazım Uygulamaları

Makalelerin Dergiler Tarafından Reddedilme Gerekçeleri ve
Çözüm Önerileri

Makale İçin Uygun Dergi Bulma ve Gönderme

Dergicilik ve İndekslenme

Makale Şablonları, Makale Yükleme ve Takip Süreçleri

Eğitim Makalelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm
Önerileri

Örneklerle Nitelikli Makalelerin İncelenmesi

Dergilerde Editör, Yardımcı Editör, Yazar ve Hakemlerin
Görev ve Sorumlulukları

Makalelerde Alıntı Yapma Kuralları ve Benzerlik
Programlarının Kullanımı

Hakem Önerilerine Cevap Verme ve Makale Düzeltmelerini
Gösterme

Proje Süreci